VTV Runderweg

 

Ledenvergadering VTV Runderweg 21 februari 2018


Aanwezig zijn: 16 leden incl. het bestuur.


1. opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en spreekt zijn teleurstelling uit over de bescheiden opkomst. Hij memoreert in het kort enkele gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en de recente aanschaf van een container en twee pompen die binnenkort geplaatst worden. Deze container zal de functie van de Driesprong overnemen en tevens dienen als opslagruimte van bezittingen van de vereniging. Ook uit hij enige ideeën over mogelijke verbetering van de aantrekkelijkheid van het complex


2. Vaststelling agenda

Er zijn of worden geen aanvullende onderwerpen ter bespreking voorgesteld.


3. Ingekomen stukken/mededelingen

Mevr. Artz heeft laten weten dat zij bij nader inzien zich toch niet beschikbaar stelt als bestuurslid. Verder zijn 4 berichten van verhindering ontvangen.


4. Verslag ledenvergadering van 24 februari 2017

Dit geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt conform vastgesteld.


5. Jaarverslag bestuur over 2017

Geen opmerkingen


6. Verslag tuincontrolecommissie

Kennis van genomen.


7. Financieel verslag

De penningmeester uit zijn waardering voor het feit dat de vereniging hem het vertrouwen heeft gegeven deze functie te vervullen. Ook complimenteert hij dhr. van Loon die hem bij de overname heeft bijgestaan en voor de wijze waarop deze documenten ed. heeft ingericht. Hij geeft een uitvoerige toelichting op de overzichten van het afgelopen boekjaar en merkt op dat een eigen boekhoudprogramma ev. toekomstige overdrachten gemakkelijker kan maken. Hij voorziet in de nabije toekomst dat de financiële positie ten gevolge van recente investeringen en stijgende lasten dusdanig verslechterd dat een pachtprijsaanpassing cq. contributieverhoging noodzakelijk zal zijn. De huidige positie niettemin kan nog als gezond worden beschouwd.


Verder deelt de penningmeester mede dat het bestuur overweegt een incassobureau in te schakelen indien tijdige betaling van de jaarlijkse nota voor pacht en contributie achterwege blijft!


Gevraagd naar de aankoopprijs van de container (1900 euro) en de door de penningmeester genoemde normen voor afschrijvingen, wordt gesteld dat er vanuit mag worden gegaan dat de levensduur van een container maar ook van de te plaatsen pompen op tenminste 10 jaar mag worden gesteld; de afschrijving kan daarop worden afgestemd. Voor machines (bosmaaier, motorzaag, spuit, ed.) gaan we uit van 5 jaar.


Ook wordt een vraag gesteld over het zgn. wegenfonds. Uit het verleden is gebleken dat de weggedeelten tussen de vakken A en B en tussen C en D met enige regelmaat onderhoud behoeven en dat dat dure maatregelen zijn (minstens 1000 euro).


Het bijstellen van de tuingrenzen in vak C (het vak van de tuin die niet bestaat) wordt ondoenlijk geacht omdat hiervoor een aantal (kleine) grenscorrecties moeten worden uitgevoerd. Wat we kunnen doen is alle tuinen in dit vak op te meten en indien deze te zeer afwijken van de normale maat (1 are of een veelvoud hiervan) dit voortaan met de pachtprijs te verrekenen.


Met applaus van de aanwezige leden wordt het financieel overzicht en de daarbij verstrekte toelichting goedgekeurd.


8. verslag kascontrolecommissie

De leden mevr. Visser en dhr. Dijkstra hebben de financiële administratie gecontroleerd en stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.

Hiervan wordt met voldoening kennis genomen.


9. Benoeming leden kascommissie

De beide huidige leden hebben door omstandigheden 2 jaar deze functie vervuld en treden dus ook beide af. We willen echter wel weer naar het systeem toe dat ieder jaar één lid vervangen word daar een nieuw lid. Als nieuwe leden stellen zich beschikbaar dhr. Sing (241/242) en dhr. van Loon (217A/229).


10. Bestuursverkiezing

Kort voor deze vergadering heeft mevr. Artz laten weten dat zij zich wegens drukke werkzaamheden niet beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie.

Er is dus ook geen gelegenheid meer geweest om op zoek te gaan naar andere kandidaten. De voorzitter doet daartoe een oproep naar het kleine aantal aanwezige leden en ofschoon dhr. Rodjan zich hiervoor spontaan beschikbaar stelt is dat helaas (nog) niet verenigbaar met het feit dat hij deel uitmaakt van de commissie van beroep; in art. 15 van de statuten is dat aldus omschreven.

Dhr R. Anroedh, lid van de tuincontrolecommissie, wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur.


11. Tuincontrolecommissie

Een permanent tweede lid is hiervoor nog niet beschikbaar. Ten dele wil mevr. Artz hierbij wel meelopen en voor een ander deel verklaart mevr. Visser zich bereid met Robby Anroedh mee te lopen.


12. Overige onderwerpen

a. boeteheffing. De voorzitter geeft aan dat het hier niet alleen gaat om het heffen van een boete als tuinders de randen buiten hun tuinen (laten) bespuiten (de strook van 20 cm die in art. 1, lid 4 van de tuinregels is vermeld). Dhr. v.d. Linde merkt hierbij op dat hij soms hinder ondervindt bij het maaien van paden omdat tuinders van die strook bijna een slootje maken waarin hij met zijn machine blijft steken! Het is ook de bedoeling een boete van 20 euro op te leggen indien bij de tuincontrole geconstateerd wordt dat onderhoud van de tuin in gebreke blijft en de waarschuwing die daarvoor gegeven wordt niet ter tijdig harte genomen wordt. Indien men vervolgens nog steeds in gebreke blijft, volgt een tweede waarschuwing gevolgd door een boete van 30 euro en werkt dat ook niet dan volgt royement.

De aanwezigen stemmen met deze maatregel in.


13. Rondvraag.

Afrastering: Dhr. Pot wil graag ter voorkoming van diefstal ed. langs een deel van zijn tuin een afrastering van 1,50 meter hoogte plaatsen. Dit vergt aanpassing van het huishoudelijk reglement (daarin hanteren we als max. de hoogte van 1 meter). Besloten word dit verzoek in samenhang met voorgenomen aanpassingen in overweging te nemen; immers er zijn op het complex meer situaties waar hoge afrasteringen geplaatst zijn. Afgezien van de vraag of zo'n maatregel effectief is, wordt verder opgemerkt dat het zicht op de tuinen door plaatsing van dergelijke hoge hekkenetc. er niet fraaier op wordt. Men moet zich ook realiseren dat leden van de controlecommissie en ook de NVWA toegang tot de tuinen hebben.


Container: Dhr. Rodjan verzoekt de container een andere plaats te geven; met hem zou onvoldoende overleg zijn geweest alvorens tot plaatsing over te gaan en hij zou er hinder van ondervinden bij het beheer van zijn tuin.